Vissza a Informácie -re

Üzleti feltételek

22 min.

1. Elérhetőségek

1.1. Jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a szerződő felek azon jogait és kötelezettségeit ,  amelyek az eladó között létrejött adásvételi szerződésből erednek.  OR OS Nitra, Szlovákia, szakasz: Sro, 15385/N számú betét  (a továbbiakban: "eladó") és a vevő, amelynek tárgya az áruk vásárlása és eladása az eladó e-kereskedelmi webhelyén.

Az eladó elérhetőségei:

cégnév:  MLongauer, s.r.o.
székhelye:  Farská 12, 949 01 Nitra, Szlovákia
Cégazonosító szám:  36 565 679 Adószám
:  2021901354
Adószám:  SK2021901354
Regisztráció:
OR  OS Nitra, besz  . 1, 949 01 Nitra, Szlovákia
Postacím:  MLongauer, sro, Farská 12, 949 01 Nitra, Szlovákia
Telefon:  +421 940 404 831
E-mail:  info@babyseurope.eu
Nem készpénzes fizetés esetén:  ČSOB mint bank: 401 449 8504
SWIFT :  CEKOSKBX
IBAN:  SK17 7500 0000 0040 1449 8194

Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelőség
Nitra régió SOI Felügyelősége
P.O. Box 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra, Szlovákia
Felügyeleti Osztály

1.2.  A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a vevő az eladónak történő megrendelés elküldésével megerősíti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy jelen általános szerződési feltételek és azok feltételei vonatkoznak minden, az eladó által üzemeltetett e-kereskedelmi weboldalon megkötött adásvételi szerződésre, amelynek alapján az eladó a szóban forgó weboldalon bemutatott árut leszállítja a vevőnek (a továbbiakban: adásvételi szerződés), valamint az eladó és a vevő között fennálló minden olyan kapcsolatnak, amely különösen az adásvételi szerződés megkötésekor és árukat igénylő.

1.3.  Az általános szerződési feltételek az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Abban az esetben, ha az eladó és a vevő írásbeli adásvételi szerződést kötnek, amelyben az általános üzleti feltételektől eltérő feltételekben állapodnak meg, az adásvételi szerződésben foglaltak elsőbbséget élveznek az általános üzleti feltételekkel szemben.

1.4.  Az eladó által üzemeltetett bármely e-kereskedelmi webhelyen található árujegyzék a szokásosan leszállított áruk katalógusa, és az eladó nem garantálja az összes felsorolt ​​áru azonnali elérhetőségét. Az áru elérhetőségét a vevő kérdése alapján visszaigazoljuk.

1.5.  Az eladó a megrendelés elfogadásáról szóló értesítés vevő részére történő elküldésétől számított 24 órán belül az eladó bármely weboldalán bemutatott áruajánlatához kötve van a vevő felé.

2. Az adásvételi szerződés megkötésének módja

2.1.  Az adásvételi szerződés úgy jön létre, hogy az eladó kötelező erejű elfogadja a vevőnek az adásvételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatát a vevő e-mail üzenete formájában az eladónak és/vagy kitöltött és elküldött űrlap formájában. a vevő az eladó honlapján és/vagy telefonos megrendelés formájában a vevőtől az eladóhoz (a továbbiakban: "megrendelés").

2.2.  A vevő megrendelésének az eladó általi kötelező érvényű elfogadása az eladó telefonos vagy e-mailes visszaigazolása a vevőnek a megrendelés elfogadásáról, miután a vevő előzőleg elfogadta a rendelést, és ellenőrizte az áru elérhetőségét és szállítási dátumát. a vevő által igényelt áru, "megrendelés visszaigazolása" megjelöléssel. A megrendelés elfogadásáról az eladó elektronikus rendszerébe automatikusan végrehajtott értesítés nem minősül a megrendelés kötelező érvényű elfogadásának.

2.3.  A megrendelés kötelező érvényű elfogadása tartalmazza az adásvételi szerződés tárgyát képező áru megnevezésére és specifikációjára vonatkozó információkat, további információkat az áruk és/vagy egyéb szolgáltatások áráról, a szállítási határidőről. áruk, az áruk szállítási helyére vonatkozó név és információ, valamint az áru árára, feltételeire, módjára és dátumára vonatkozó információk a vevő számára az áru megbeszélt szállítási helyére, az eladó adatai ( cégnév, székhely, azonosító szám, cégjegyzékszám stb.) vagy egyéb adat.

2.4.  A Vevő a megrendelés kézbesítésétől számított 24 órán belül e-mailben vagy telefonon küldheti el az eladónak a megrendelés elállásáról szóló értesítést. A Vevő köteles a megrendelt áru nevét, e-mail címét és leírását a megrendelés törlési nyilatkozatában feltüntetni. A megrendelés törlése esetén az eladó a vevőt nem számítja fel a megrendelés törlésével kapcsolatos díjat. Abban az esetben, ha a vevő a vételárat vagy annak egy részét a megrendelés törlését megelőző időben az eladónak kiegyenlítette, az eladó a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét a szerződéstől való elállástól számított 30 napon belül visszaküldi. megrendelés átutalással a vevő bankszámlájára, kivéve, ha a szerződő felek a vételár más visszaküldési módjában állapodnak meg.

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

3.1. Az eladó köteles:

 • az eladó által visszaigazolt megrendelés alapján az árut a megbeszélt mennyiségben, minőségben és időpontban a vevőnek átadni, és a megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon becsomagolni, illetve szállításhoz felszerelni
 • annak biztosítására, hogy a leszállított áru megfeleljen a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályi előírásainak
 • az áruval együtt írásban vagy elektronikus formában adja át a vevőnek legkésőbb az áru átvételéhez és használatához szükséges minden okmányt, valamint az érvényes jogszabályok által előírt egyéb okmányokat (szlovák nyelvű használati utasítás, jótállási jegy, szállítólevél, adó). dokumentum

3.2.  Az eladónak joga van a leszállított áru vételárának megfelelő és időben történő kifizetéséhez a vevőtől.

4. A vevő jogai és kötelezettségei

4.1. A vevő köteles:

 • átveszi a vásárolt vagy megrendelt árut
 • a megállapodás szerinti vételárat a megállapodás szerinti határidőn belül kifizeti az eladónak, beleértve az áru kiszállításának költségeit is
 • ne sértse meg az eladó jó üzleti nevét
 • Az áru átvételét a szállítólevélben aláírásával vagy az általa meghatalmazott személy aláírásával igazolja

4.2.  A vevő jogosult az árut a szerződő felek által a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megállapodott mennyiségben, minőségben, időpontban és helyen szállítani.

5. Szállítási feltételek

5.1.  Az áruk értékesítése az eladó elektronikus áruházának honlapján található, megjelenített minták, katalógusok, típuslapok és mintakönyvek szerint történik. A leszállított áruk minimális szavatossági ideje több mint 2 hónap a lejárati dátum előtt. Rövidebb szavatossági idő esetén az eladó a kiszállítás előtt telefonon vagy e-mailben felveszi a vevővel a kapcsolatot, és csak a vevő hozzájárulása után szállítja ki az árut.

5.2.  Az eladó köteles a vevő megrendelését teljesíteni és az árut a vevőnek átadni az árunak az áru szállítója vagy gyártója által az eladóhoz történő átadásától számított 30 napon belül.

5.3.  A vevő köteles az árut az eladó által a vevő megrendelésének elfogadásában megjelölt helyen átvenni. Az eladó késedelmes áruszállítása esetén az eladó jogosult az áru szállítási határidejét egyoldalúan, akár többször is meghosszabbítani, amelyről az eladó visszaigazolást ad ki a vevőnek. Abban az esetben, ha a vevő az adásvételi szerződésben meghatározott határidő lejártát, a megrendelés kötelező érvényű elfogadását vagy az eladó által egyoldalúan meghosszabbított határidő lejártát követő 7 napon belül nem veszi át az árut, az eladó jogosult tárolási költséget felszámítani a vevőnek. 1,00 € díj az áruk tárolásának minden napjára. Az áru átvételének napjától számított 14 nap elteltével az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és az árut harmadik félnek eladni. A megállapodás szerinti áru harmadik félnek történő értékesítése után a vevő által a megállapodás szerinti áruért fizetett előleg teljes összegében beszámításra kerül a kötbérbe, amelyet a vevő köteles az eladónak megfizetni.

5.4.  Az eladó jogosult felkérni a vevőt az áru átvételére az adásvételi szerződésben megállapított határidő lejárta előtt.

5.5.  Az eladó elektronikus áruházának honlapján található katalógusokban, tájékoztatókban és egyéb dokumentumokban szereplő áruk súlya, méretei és egyéb adatai nem kötelező érvényű adatok.

5.6.  Az áru átadási helye az eladó által a megrendelés elfogadásában megjelölt hely, hacsak a szerződő felek az adásvételi szerződésben másként nem állapodnak meg.

5.7.  Abban az esetben, ha az eladó az árut a vevő által az adásvételi szerződésben meghatározott helyre szállítja a vevőnek, a vevő köteles az árut személyesen átvenni, vagy gondoskodni arról, hogy az árut az általa meghatalmazott személy vegye át. távolléte esetén az adásvételi szerződésben meghatározott árut átvenni és az áru szállítási és átadási jegyzőkönyvét aláírni. Az adásvételi szerződésben meghatározott áru átvételére jogosult harmadik személy köteles az eladónak benyújtani az adásvételi szerződés eredeti vagy másolati példányát, valamint az áru fizetését igazoló dokumentumot, valamint írásbeli meghatalmazást. Ha a vevőnek az adásvételi szerződésben meghatározott helyen való távolléte miatt az áru megismétlésére van szükség, minden felmerülő költség a vevőt terheli, különös tekintettel az áru ismételt rendeltetési helyre történő szállítására. az adásvételi szerződésben és a jelen általános kereskedelmi feltételek jelen cikkének 2. pontjában meghatározott mennyiségben raktározni. Az áru az árunak a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában megjelölt címre történő kézbesítésének pillanatában minősül kézbesítettnek, illetve az áru vevő általi fizikai átvételének időpontjában. meghatalmazott képviselője által, vagy az áru átvételének megtagadásával, amit a fuvarozó az áru átadásáról és átadásáról szóló jegyzőkönyvben feltüntet.

5.8.  A vevő köteles a szállítmányt, azaz az árut, valamint annak csomagolását a kiszállítást követően haladéktalanul ellenőrizni. Ha a vevő észleli, hogy az áru vagy az áru csomagolása mechanikai sérülést szenvedett, köteles erről a fuvarozót értesíteni, és jelenlétében ellenőrizni az áru állapotát. Az áru sérülése esetén a vevő köteles feljegyzést készíteni az áru sérülésének mértékéről és jellegéről, melynek helyességét a fuvarozó igazolja. Az így elkészített és az eladónak átadott jegyzőkönyv alapján az eladó utólagosan biztosíthatja az áru hibájának elhárítását, az áru árengedményét, vagy az áru javíthatatlan hibája esetén a vevőt új áruk.

5.9.  A vevő jogosult arra, ha az eladó az árut az 5.2. pontban meghatározott határidőn belül nem szállítja ki. Üzleti feltételek az adásvételi szerződéstől való elállásra és az eladó köteles a vételár már kifizetett részét az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 30 napon belül a vevőnek a vevő által megjelölt számlájára készpénz nélküli átutalással visszaküldeni. .

6. Vételár

6.1.  A vevő köteles megfizetni az eladónak az áru adásvételi szerződésben és/vagy az eladónak az adásvételi szerződés megkötésekor érvényes árjegyzéke szerinti vételárát, beleértve az áru szállítási költségét is (a továbbiakban "vételár") készpénzes fizetés formájában az eladó meghatározott telephelyén, utánvéttel az áru átvételének helyén, utánvéttel postai szolgáltatásokat nyújtó társaságon keresztül, fizetéssel fogyasztási kölcsönt nyújtó vállalkozás vagy készpénz nélküli átutalással az eladó számlájára, a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában.

6.2.  Az eladó fenntartja a jogot a vételár megváltoztatására jogszabályváltozás, az áruk gyártói vagy szállítói általi árváltozások esetén.

6.3.  Ha a vevő a vételárat nem készpénzes átutalással fizeti meg az eladónak, a fizetés időpontjának azt a napot kell tekinteni, amikor a teljes vételár jóváírásra került az eladó számláján.

6.4.  A vevő az adásvételi szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor köteles megfizetni az eladónak a megállapodás szerinti áru vételárát.

6.5.  Abban az esetben, ha a vevő megfizeti az eladónak az adásvételi szerződésben vállalt áru vételárát, a vevő csak a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint jogosult elállni az adásvételi szerződéstől és követelni a vételár visszatérítését. Köztársaság.

6.6.  Abban az esetben, ha a vevő a teljes vételár megfizetése előtt eláll az adásvételi szerződéstől, a szerződő felek megállapodtak abban, hogy a vételárra befizetett kaució teljes összegben beszámításra kerül a szerződéses bírságba, amelyet a vevő köteles megfizetni. fizetni az eladónak, hacsak az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik.

6.7.  Abban az esetben, ha a vevő az áru átvételekor nem fizeti meg az eladónak a teljes vételárat, a szerződő felek megállapodtak abban, hogy az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és a vételár megfizetett előlegét a a szerződéses bírság teljes összege, amelyet a vevő köteles az eladónak megfizetni, ha az adásvételi szerződés másként nem rendelkezik.

6.8.  Az összeszereléssel és szállítással kapcsolatos költségeket az áru vételára nem tartalmazza, és az eladó nem köteles ezeket a szolgáltatásokat a vevőnek nyújtani.

7. Tulajdonjog megszerzése és az áruk sérülésének kockázatának átszállása

7.1.  A vevő csak az áru teljes vételárának teljes kifizetése után szerzi meg az áru tulajdonjogát.

7.2.  Az áru sérülésének kockázata akkor száll át a vevőre, amikor átveszi az árut az eladótól, vagy ha ezt nem teszi meg időben, akkor abban az időpontban, amikor az eladó engedélyezi számára az áru kezelését, és a vevő megteszi. ne vegye át az árut.

8. Reklamációs eljárás (hibafelelősség, garancia, reklamáció)

8.1.  Az áru hibáiért az eladó felel, a vevő pedig köteles haladéktalanul reklamációt benyújtani az eladónál az érvényes reklamációs eljárásnak megfelelően.

8.2.  A panaszok kezelésére az érvényes reklamációs eljárás vonatkozik. A megrendelés eladónak történő elküldésével a vevő megerősíti, hogy megfelelően tájékoztatták az áru igénylésének feltételeiről és módjáról, beleértve a reklamáció helyére vonatkozó tájékoztatást, valamint a garanciális javítások elvégzéséről a pontban foglaltak szerint. 18. § bek. törvény 1. -a. 250/2007 Z. tól től. törvény módosításáról, valamint a fogyasztóvédelemről és a Szlovák Nemzeti Tanács 2. sz. 372/1990 Coll. a bûncselekményekrõl szóló módosítással (a továbbiakban: törvény).

8.3.  A reklamációs eljárás azokra az árukra vonatkozik, amelyeket a vevő az eladótól vásárolt elektronikus áruház formájában az eladó elektronikus áruház honlapján.

8.4.  A jelen űrlapon szereplő reklamációs eljárás minden üzleti esetre érvényes, kivéve, ha szerződésben más garanciális feltételekről állapodnak meg.

8.5.  A vevő csak olyan árukra jogosult szavatossági igényt érvényesíteni az eladóval szemben, amelyek a gyártó, a szállító vagy az eladó által okozott hibákat mutatnak, amelyekre a jótállás vonatkozik, és amelyeket az eladótól vásárolt.

8.6.  A vevő köteles az árut az áru átvételekor megvizsgálni. Ennek elmulasztása esetén a jelen ellenőrzés során feltárt hibákra vonatkozó igényét csak akkor érvényesítheti, ha bizonyítja, hogy az áru az áru átvételekor már rendelkezett ezekkel a hibákkal.

8.7.  A vásárló a jótállási idő alatt jogosult a hiba ingyenes elhárítására, miután az árut, beleértve a tartozékokat, a dokumentációt és az utasításokat az eladó meghatalmazott képviselőjének bemutatta, az áru eredeti csomagolásával, jótállási jegyével, ill. a befizetést igazoló.

8.8.  Ha az áru hibás, a vevőnek jogában áll reklamációt benyújtani az eladó telephelyén a pontban foglaltak szerint. 18. § bek. 2. §-a szerint az árut saját költségén az eladó telephelyére szállítja, és reklamációs nyomtatványt kitöltve azt az eladónak átadja. Az űrlap formáját az eladó határozza meg, modelljét pedig az eladó weboldalán helyezik el. A vásárló köteles a nyomtatványon pontosan feltüntetni az áru hibáinak típusát és mértékét. A vásárlónak jogában áll reklamációt benyújtani az áru gyártója által a garanciális javítások elvégzésére felhatalmazott személynél (a továbbiakban: „megjelölt személy”). Az eladónak objektíven szállítható áruk reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 • a kitöltött reklamációs űrlap kézbesítése a vevőtől az eladóhoz,
 • az igényelt áru szállítása a vevőtől az eladóhoz,
 • hozzáférési kódok, jelszavak, stb. az áruhoz a vevőtől az eladóig.

 

Az eladónak objektíve nem szállítható és szilárdan beágyazott áruk reklamációs eljárása azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 • a kitöltött reklamációs űrlap kézbesítése a vevőtől az eladóhoz,
 • a reklamált árut az eladó által megjelölt harmadik fél megvizsgálja, aki a vizsgálatról írásos visszaigazolást ad ki a vásárlónak,
 • hozzáférési kódok, jelszavak, stb. az áruhoz a vevőtől az eladóig.

 

A panaszeljárás kezdete egyben a panasz benyújtásának napja is. A reklamált árut az eladó székhelyére kell szállítani, hacsak az eladó vagy a megadott személy másként nem rendelkezik (pl. az árut közvetlenül a megadott személynek szállítja).

8.9.  Az eladó köteles a reklamációt minden olyan intézményben elfogadni, ahol a reklamáció átvétele lehetséges, azaz annak székhelyén vagy a pont szerinti kijelölt személynél. 18. § bek. törvény 2. §-a.

8.10.  A jelen általános szerződési feltételek 8.9. pontja szerint a reklamáció fogadására kijelölt helyen az eladó köteles biztosítani a panaszkezelésre jogosult személy jelenlétét a pont szerint. 18. § bek. törvény 3. §-a.

8.11.  A Vevő köteles az áru hibáit indokolatlan késedelem nélkül reklamálni az eladónál, ellenkező esetben a vevő elveszíti az eladóval szembeni jogát a hiba ingyenes elhárítására.

8.12.  Az árureklamáció benyújtásáról az eladó vagy egy megjelölt személy az eladó által választott megfelelő formában, pl. e-mailben vagy írásban, amelyben köteles az áru hibáit pontosan jelezni a pont szerint. 18. § bek. 5. §-a alapján, és tájékoztassa a fogyasztót azon jogairól, amelyek az 1. sz. 622. § és bek. 623. §. Ha a reklamáció távközlési eszközzel történik, az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a vevőnek az igény visszaigazolását; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a reklamáció teljesítéséről szóló okirattal együtt kell kézbesíteni; a követelés érvényesítésének igazolását nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van a követelés érvényesítését más módon bizonyítani.

8.13.  A vevő döntése alapján mely jogai a pont szerinti 622. § és bek. 623. §-át az eladó vagy a panaszkezelés módjának meghatározására kijelölt személy alkalmazza a Ptk. 2. § levél m) pontja szerint haladéktalanul, bonyolultabb esetekben a panasztételi eljárás megindításától számított 3 napon belül, indokolt esetben különösen, ha az áru állapotának komplex műszaki értékelése szükséges legkésőbb a bejelentéstől számított 30 napon belül. a panaszeljárás kezdete. A reklamáció kezelési módjának meghatározása után az eladó vagy a megjelölt személy a panaszt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben a reklamáció utólag is kezelhető. A kereset feldolgozása azonban nem tarthat tovább 30 napnál a követelés benyújtásától számítva. A panasz feldolgozási határidejének lejárta után a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll az árut új árura cserélni.

Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül reklamációt tett az áruval kapcsolatban, az eladó a reklamációt az elutasítással csak szakértői vélemény vagy meghatalmazott, bejelentett vagy akkreditált személy véleménye alapján tudja kezelni. személy vagy egy kijelölt személy véleménye (a továbbiakban: az áruk szakértői értékelése). A szakértői értékelés eredményétől függetlenül az eladó nem követelheti a vevőtől az áru szakértői értékelésének költségeit, illetve az áru szakértői értékelésével kapcsolatos egyéb költségeket.

Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 12 hónapon belül reklamált a termékkel kapcsolatban, és az eladó azt elutasította, a reklamációt intéző személy köteles a panaszkezelési okiratban megjelölni, hogy a vevő az árut kinek küldheti át szakértőnek. értékelés. Ha a vevő az árut szakértői értékelésre küldi el a reklamációs dokumentumban megjelölt személynek, az áru szakértői értékelésének költsége, valamint minden egyéb kapcsolódó költség az eladót terheli, függetlenül a szakértő eredményétől. értékelés. Ha a vevő szakmai elbírálással bizonyítja az eladó felelősségét az áru reklamált hibájáért, újra érvényesítheti a követelést; a jótállási idő az áru szakértői értékelése során nem jár le. Az eladó köteles megtéríteni a vevőnek a megújított kereset benyújtásától számított 14 napon belül az áru szakértői értékelésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, célzottan felmerült költséget. A megújított követelés nem utasítható el.

8.14.  A vevő nem jogosult a szavatossági igény alkalmazására olyan hibákra, amelyekről az eladó a szerződés megkötésekor tájékoztatta, vagy amelyekről az adásvételi szerződés létrejöttének körülményeit figyelembe véve ismernie kellett.

8.15.  Az eladó fenntartja a jogot, hogy a hibás árut más hasonló, hasonló műszaki paraméterekkel rendelkező árura cserélje.

8.16.  A vevőnek az eladóval szembeni szavatossági igénye megszűnik:

 • fizetési bizonylat, szállítólevél vagy jótállási jegy, tartozékok vagy termékdokumentáció bemutatása nélkül,
 • azzal, hogy az áru átvételekor nem jelentenek nyilvánvaló hibákat,
 • az áru szavatossági idejének lejártakor,
 • a vevő által az árun okozott mechanikai sérülés,
 • az árut olyan körülmények között használja, amelyek nedvességtartalmuk, kémiai és mechanikai hatásaik miatt nem felelnek meg a természetes környezetnek,
 • az áruk szakszerűtlen kezelése, kiszolgálása vagy a gondozás elhanyagolása,
 • az áruban bekövetkezett sérülések túlzott rakodásból, vagy a Szlovák Köztársaságban érvényes dokumentációban, általános elvekben, műszaki szabványokban vagy biztonsági előírásokban meghatározott feltételekkel ellentétes használat miatt,
 • az áruban bekövetkezett, elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események miatti sérülés,
 • az áruk véletlen sérülése és véletlen megromlása miatti sérülése,
 • szakszerűtlen beavatkozás, szállítás közbeni sérülés, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy egyéb vis maior okozta kár,
 • illetéktelen személy áruiba való beavatkozással.

8.17.  Az eladó köteles a panaszt kezelni és a reklamációs eljárást az alábbi módok egyikén befejezni:

 • javított áru átadásával,
 • árucserével,
 • az áru vételárának visszaküldésével,
 • az áru árából ésszerű engedmény megfizetésével,
 • az eladó írásbeli felhívásával a meghatározott teljesítmény átvételére,
 • az áru szavatossági igényének indokolt megtagadásával.

8.18.  Az eladó köteles a reklamáció kezeléséről legkésőbb a reklamáció keltétől számított 30 napon belül írásos okiratot kiállítani a vevő részére postai úton vagy futárszolgálaton, illetve e-mailen keresztül.

8.19.  A jótállási idő az adásvételi szerződés megkötésétől számított 24 hónap, kivéve, ha konkrét esetekre eltérő jótállási idő kerül meghatározásra, és az áru átvételétől és az áruval kapcsolatos szükséges dokumentumok meghatalmazott általi visszaigazolásától számítva. személy.

8.20.  A jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló az árut az áru garanciális javítása miatt nem tudta használni.

8.21.  Áru új termékre cseréje esetén a vevő egy okmányt kap, amelyen a kicserélt árut feltüntetik, és az egyéb igények érvényesítése az eredeti szállítólevél és jelen reklamációs dokumentum alapján történik. az áru újra cseréje esetén a jótállási idő az új áru átvételétől kezdődik újra, de csak az új árura.

8.22.  Minden érvényes garanciális javítás ingyenes.

8.23. Eltávolítható hiba esetén a reklamáció a vevő 8.13 pont szerinti döntésétől függően kerül elbírálásra. jelen panasz és üzleti feltételeket a következő módon:

 • az eladó gondoskodik a hiba elhárításáról, ill
 • az eladó kicseréli a hibás árut.

8.24. Ha nem eltávolítható, vagy többször eltávolítható hibáról van szó, vagy több különböző eltávolítható hibáról van szó, amely megakadályozza az áru rendeltetésszerű, hibamentes használatát, az eladó a vevő döntésétől függően pont 8.13. jelen panasz és üzleti feltételek pontja alapján a következő módon lehet panaszt tenni:

 • áruk cseréjével más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező funkcionális árukra, ill
 • abban az esetben, ha az eladó az árut nem tudja másra cserélni, a reklamációt a hibás áruról jóváírás kiállításával intézi.

8.25.  A panaszkezelés csak a reklamációs űrlapon felsorolt ​​hibákra vonatkozik.

8.26.  A reklamáció szempontjából ismételten eltávolítható hibának minősül egy eltávolítható hiba kétszeresnél többszöri előfordulása.

8.27.  A reklamáció szempontjából több mint három különböző eltávolítható hiba egyidejű előfordulása nagyobb számú különböző eltávolítható hibának minősül.

8.28.  A reklamáció szempontjából az az időtartam, amely alatt a vevő nem tudja megfelelően használni az árut, az az időtartam, amely alatt a vevő az árut az áru hibája miatt az adásvételi szerződés megkötését követően összesen több mint 180 napig nem tudja használni. .

8.29.  A vevőnek az áru hibájára vonatkozó igényérvényesítési joga azután érvényes, hogy jogával élt, és a 8.8. pont szerint felszólította az eladót az áru hibájának elhárítására. pontja szerint, és a reklamáció eredményétől függetlenül ugyanazon egyedi hiba (nem azonos típusú hiba) miatt már nem jogosult ismételten reklamációt benyújtani.

8.30.  Abban az esetben, ha az eladó a reklamációs eljárást a reklamáció indokolt elutasítása miatt megszünteti, de a termék hibája objektíve fennáll, és azt nem távolította el, a vásárló a termékhiba megszüntetésére vonatkozó jogát bíróságon keresztül gyakorolhatja.

9. Személyes adatok és azok védelme

9.1.  A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a vevő, ha természetes személy, köteles az eladónak közölni vezeték- és vezetéknevét, állandó lakcímét az irányítószámmal, társadalombiztosítási számmal, telefonszámmal és email címmel.

9.2.  A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a vevő, ha jogi személy, köteles az eladóval közölni cégnevét, székhelyének címét, beleértve az irányítószámot, a társadalombiztosítási számot, a telefonszámot és az e-mail címet.

9.3.  A vevő kijelenti, hogy a bekezdésben foglaltaknak megfelelően hozzájárul törvény 7. §. A személyes adatok védelméről szóló, módosított 18/2018. sz. törvény az eladó számára személyes adatainak, különösen a fent felsorolt ​​és/vagy az eladó tevékenységéhez szükséges személyes adatainak feldolgozására és tárolására, valamint valamennyi információjában történő feldolgozására rendszerek. Ezzel egyidejűleg a vevő beleegyezését adja az eladónak a személyes adatok más személy részére történő átadásához és a személyes adatok harmadik országokba (az Európai Unión belüli bármely országba és az ún. safe harbor országokba) történő, határokon átnyúló továbbításához. Az eladó vállalja, hogy a vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályainak megfelelően kezeli és selejtezi. A vevő ezt a hozzájárulást az eladónak határozatlan időre adja meg. A vásárló a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás a hozzájárulás visszavonásának a vevő általi Eladó részére történő kézbesítésétől számított 1 hónapon belül lejár.

9.4.  A vevő a megrendelés elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az eladó üzeneteket küldjön neki az eladó tevékenységeiről, ajánlatairól és akcióiról anélkül, hogy a vevő előzetesen kérné.

9.5.  A Vásárlónak joga és lehetősége van személyes adatait közvetlenül online módban frissíteni a webáruház honlapján, a vásárlói részben, közvetlenül a bejelentkezést követően.

10. Elállás az adásvételi szerződéstől

10.1.  Az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől abban az esetben, ha a készlet elfogy, az áru nem áll rendelkezésre, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította a gyártást, vagy jelentős változtatást eszközölt. amely lehetetlenné tette az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését vagy vis maior okok miatt, vagy ha minden tőle elvárható erőfeszítés megtétele után sem tudja az árut a meghatározott határidőn belül a vevőnek átadni. jelen szerződési feltételek szerint, vagy a webáruházban feltüntetett áron. Az eladó köteles erről a vevőt haladéktalanul tájékoztatni, és a szerződéstől való elállás közlésétől számított 15 napon belül visszaadni neki az adásvételi szerződésben vállalt áru már befizetett előlegét.

10.2.  pont szerinti indoklás nélkül a vevő jogosult az áru átvételétől számított 7 munkanapon belül elállni az adásvételi szerződéstől a jelen általános szerződési feltételek szerint. 12. § bek. törvény 1. -a. törvény (a továbbiakban: Fogyasztóvédelem a csomagküldő árusításban) módosított 108/2000 Coll.

10.3.  A megrendelés eladónak történő elküldésével a vevő megerősíti, hogy az eladó a tájékoztatási kötelezettségét időben és megfelelően teljesítette a pontban foglaltak szerint. törvény 10. §-a szerint a csomagküldő adásvételben történő fogyasztóvédelemről.

10.4.  A szerződéstől való elállást a vevőnek írásban kell megtennie egy kitöltött formanyomtatvány formájában, melynek formáját az eladó határozza meg és modelljét az eladó honlapján közzéteszi.

10.5.  A jelen általános szerződési feltételek előző pontja szerinti adásvételi szerződéstől való elállásnak tartalmaznia kell a vevő azonosítóját, a megrendelés számát és dátumát, az áru pontos leírását, azt a módot, ahogyan az eladó a fizetést már visszaküldi. megérkezett, különösen a számlaszám és/vagy postacím. Az eladó az adásvételi szerződéstől való elállással egyidejűleg köteles az árut a tartozékokkal együtt leszállítani, beleértve a dokumentációt, használati utasítást, jótállási jegyet, fizetési bizonylatot stb. valamint eredeti csomagolásban és ép állapotú higiénikusan csomagolt áru esetén biztosított küldemény formájában.

10.6.  Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől és olyan árut szállít az eladónak, amely nem használt, az eredeti zárt eredeti csomagolásban van, és nem sérült vagy hiányos, az eladó az áru már kifizetett vételárat visszatéríti a vevőnek. a megrendelés vagy annak egy részének kötelező érvényű elfogadásában az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 15 munkanapon belül, valamint az árunak a vevő által megjelölt vevő számlájára történő készpénzes átutalással történő átadásától számított 15 munkanapon belül. .

10.7.  Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és használt, sérült vagy hiányos árut szállít az eladónak, az eladó visszaküldi a vevőnek a megrendelés kötelező érvényű elfogadásában szereplő áru vagy annak egy részének már kifizetett vételárat. szakaszának megfelelően csökkentve 457. §-a a Ptk. 457. §-a az áru teljes árának 1%-ának megfelelő elhasználódásának értékéről az áru használatának minden napjára, valamint az áru javításának és eredeti állapotának helyreállításának értékéről a Ptk. Az adásvételi szerződéstől való elállási nyilatkozat kézbesítésétől és az árunak a vevő által a vevő számlájára történő készpénz nélküli átutalással történő átadásától számított 15 munkanap. Abban az esetben, ha higiénikusan csomagolt termékről vagy annak egy részéről van szó, a szerződéstől való elállás a 7. § bek. szerint nem lehetséges. törvény 6. e) pontja alapján. számú törvény 102/2014. módosítása szerint. 

10.8.  Érvényes szerződéstől való elállás esetén az eladó visszaküldi a vevőnek a vételárat, beleértve a vevőnél az áru megrendelésével kapcsolatban felmerült költségeket is, ha a vevő az áruval együtt írásban benyújtja az eladónak. a vevőnél az áru megrendelésével kapcsolatban felmerült költségekről szóló dokumentumok. A vevő viseli az áru visszaküldésének költségeit, ha az áru nem felelt meg maradéktalanul a minőségi követelményeknek, és egyben hibás volt. A minőségi követelményeknek maradéktalanul megfelelő árunak minősülnek az eladó weboldalán található áruajánlatban szereplőkkel azonos vagy hasonló tulajdonságú áruk.

10.9.  A vevőnél az áru megrendelésével kapcsolatban felmerülő költségnek minősül a megrendelés költsége, így különösen a telefonálás ára, amellyel a vevő adásvételi szerződés megkötésére tett javaslatot, vagy az adásvételi szerződés ára. a vevő összekapcsolása az eladó weboldalával, melynek során a vásárló 30 percen belül kitöltött és elküldött árurendelési űrlapot a weboldalon, vagy e-mailt írt és küldött árurendelésről.

10.10.  Abban az esetben, ha a vevő a 10.4. pontban meghatározott bármely kötelezettségét nem teljesíti. és 10.5. pontja értelmében az adásvételi szerződéstől való elállás nem érvényes és hatályos, és az eladó nem köteles a vételárat a vevőnek visszaadni, valamint jogosult az áru vevő részére történő visszaküldésével kapcsolatos költségek megtérítésére. .

11. Záró rendelkezések

11.1.  Az eladó fenntartja a jogot jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására. Jelen általános szerződési feltételek változásainak írásbeli bejelentési kötelezettsége az eladó elektronikus áruházának honlapján történő elhelyezésével teljesül.

11.2.  Ha az adásvételi szerződést írásban kötik meg, akkor a módosítást írásban kell megtenni.

11.3.  Kétség esetén a szerződő felek megállapodtak abban, hogy használati időtartamnak az árunak a vevőhöz történő átadásától számított az 5.7. pont szerinti időt kell tekinteni. pontjában foglaltak szerint az áru eladó részére történő átadásának napjáig a jelen általános szerződési feltételek 11.4. ezeket az általános szerződési feltételeket.

11.4.  A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a köztük lévő kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.

11.5.  törvény vonatkozó rendelkezései, a Ptk. törvény módosításáról és az elektronikus kereskedelemről szóló 22/2004. törvény által módosított, a belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzéséről és egyes törvények módosításáról szóló 128/2002. törvény (a továbbiakban: 284/2002. sz. törvény) és a csomagküldő kereskedelemben történő fogyasztóvédelemről szóló törvény.

11.6.  Jelen általános szerződési feltételek a vevővel szemben az adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.

11.7.  A megrendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elolvasta és azokkal teljes egészében egyetért.

 

Nyitra, 2018. május 1-jén.

A regisztráció előnyei
Lehet, hogy érdekel
A regisztráció előnyei